ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Παρακολουθήστε τα οικονομικά σας

Παρακολουθήστε τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης σας!

Με την καταγραφή των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης δίνεται η δυνατότητα πλήρους αποτύπωσης και ανάκτησης των δεδομένων της επιχείρησης σας σε κάθε χρονική στιγμή καθώς και των οικονομικών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται ή αναμένονται να επιτευχθούν. Αξιοποιείται ένα απλό οικονομικό μοντέλο για τη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας της επιχείρησης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Παρακολουθήστε ζωντανά
δεδομένα από την
επιχείρηση σας

Οποτεδήποτε! Οπουδήποτε!

Οι τέσσερις υποενότητες υπηρεσιών στοχεύουν στη βέλτιστη τεχνική υποστήριξη της παραγωγής και παράλληλα στη διευκόλυνση πιστοποίησης της ταυτότητας και ποιότητας των προϊόντων.
Συγκεκριμένα, αφορά i) τις υπηρεσίες φυσικού συμβούλου, ii) την υποστήριξη λήψης αποφάσεων από τους συμβούλους (ή/και τους παραγωγούς) μέσα από σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία ευφυούς γεωργίας, iii) την διαχείριση των ενεργειών που οδηγούν σε πιστοποίηση και ιχνηλασιμότητα των προϊόντων και iv) την εκτίμηση των κριτήριων βιωσιμότητας της παραγωγικής διαδικασίας

ΑΠΟΘΗΚΗ

Οργανώστε την αποθήκη σας

Η προσθήκη και η αφαίρεση αποθεμάτων είναι πλέον ευκολότερη από ποτέ!

Επιτρέπει την διεκπεραίωση όλων των φάσεων λειτουργίας μιας αποθήκης που αφορά γενικά την καταγραφή εισροών – εκροών, την συστηματοποίηση και κωδικοποίηση των αποθεμάτων. Η υπηρεσία απευθύνεται σε παραγωγούς καθώς και σε επιχειρήσεις αγροεφοδίων.